«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» – გუგლის ახალი შტაბ-ბინა ლონდონში.

ეფექტური და ეფექტიანი კრეატივ დარბაზები გუგლის თანამშრომლების მაქსიმალური კომფორტული საქმიანობისთვის.

 

«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
.
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
«L4» - новая лондонская штаб-квартира компании Google
Advertisements